Page 1 of 2 pages   1 2 >

Homeric Hymns — Text tables

Text based on: Evelyn-White H. G. Hesiod, the Homeric Hymns and Homerica. London: William Heinemann; New York: Macmillan. 1914.

Generate text table:

Enter entry_id of the first verse in a range

Enter number of the first verse in a range

Enter entry_id of the last verse in a range

Enter number of the last verse in a range

Hymn 1 to Dionysus

entry_id, number of verse and text of verse
31791. οἱ μὲν γὰρ Δρακάνῳ σ', οἱ δ' Ἰκάρῳ ἠνεμοέσσῃ
31802. φάσ', οἱ δ' ἐν Νάξῳ, δῖον γένος εἰραφιῶτα,
31813. οἱ δέ σ' ἐπ' Ἀλφειῷ ποταμῷ βαθυδινήεντι
31824. κυσαμένην Σεμέλην τεκέειν Διῒ τερπικεραύνῳ,
31835. ἄλλοι δ' ἐν Θήβῃσιν ἄναξ σε λέγουσι γενέσθαι
31846. ψευδόμενοι· σὲ δ' ἔτικτε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε
31857. πολλὸν ἀπ' ἀνθρώπων κρύπτων λευκώλενον Ἥρην.
31978. ἔστι δέ τις Νύση ὕπατον ὄρος ἀνθέον ὕλῃ
31989. τηλοῦ Φοινίκης σχεδὸν Αἰγύπτοιο ῥοάων
319910. καί οἱ ἀναστήσουσιν ἀγάλματα πόλλ' ἐνὶ νηοῖς.
320011. ὡς δὲ τάμεν τρία, σοὶ πάντως τριετηρίσιν αἰεὶ
320112. ἄνθρωποι ῥέξουσι τεληέσσας ἑκατόμβας.
320213. ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ' ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων·
320314. ἀμβρόσιαι δ' ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος
320415. κρατὸς ἀπ' ἀθανάτοιο, μέγαν δ' ἐλέλιξεν Ὄλυμπον.
320516. ὣς εἰπὼν ἐκέλευσε καρήατι μητίετα Ζεύς.
320617. ἵληθ' εἰραφιῶτα γυναιμανές· οἱ δέ σ' ἀοιδοὶ
320718. ᾄδομεν ἀρχόμενοι λήγοντές τ', οὐδέ πῃ ἔστι
320819. σεῖ' ἐπιληθομένῳ ἱερῆς μεμνῆσθαι ἀοιδῆς.
320920. καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε Διώνυσ' εἰραφιῶτα,
321021. σὺν μητρὶ Σεμέλῃ ἥν περ καλέουσι Θυώνην.

Hymn 2 to Demeter

entry_id, number of verse and text of verse
31861. Δήμητρ' ἠΰκομον σεμνὴν θεὰν ἄρχομ' ἀείδειν,
31872. αὐτὴν ἠδὲ θύγατρα τανύσφυρον ἣν Ἀϊδωνεὺς
31883. ἥρπαξεν, δῶκεν δὲ βαρύκτυπος εὐρύοπα Ζεύς,
31894. νόσφιν Δήμητρος χρυσαόρου ἀγλαοκάρπου
31905. παίζουσαν κούρῃσι σὺν Ὠκεανοῦ βαθυκόλποις,
31916. ἄνθεά τ' αἰνυμένην ῥόδα καὶ κρόκον ἠδ' ἴα καλὰ
31927. λειμῶν' ἂμ μαλακὸν καὶ ἀγαλλίδας ἠδ' ὑάκινθον
31938. νάρκισσόν θ', ὃν φῦσε δόλον καλυκώπιδι κούρῃ
31949. Γαῖα Διὸς βουλῇσι χαριζομένη πολυδέκτῃ
319510. θαυμαστὸν γανόωντα, σέβας τότε πᾶσιν ἰδέσθαι
319611. ἀθανάτοις τε θεοῖς ἠδὲ θνητοῖς ἀνθρώποις·
321112. τοῦ καὶ ἀπὸ ῥίζης ἑκατὸν κάρα ἐξεπεφύκει,
321213. κὦζ' ἥδιστ' ὀδμή, πᾶς δ' οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
321314. γαῖά τε πᾶσ' ἐγέλασσε καὶ ἁλμυρὸν οἶδμα θαλάσσης.
321415. ἡ δ' ἄρα θαμβήσασ' ὠρέξατο χερσὶν ἅμ' ἄμφω
321516. καλὸν ἄθυρμα λαβεῖν· χάνε δὲ χθὼν εὐρυάγυια
321617. Νύσιον ἂμ πεδίον τῇ ὄρουσεν ἄναξ πολυδέγμων
321718. ἵπποις ἀθανάτοισι Κρόνου πολυώνυμος υἱός.
321819. ἁρπάξας δ' ἀέκουσαν ἐπὶ χρυσέοισιν ὄχοισιν
321920. ἦγ' ὀλοφυρομένην· ἰάχησε δ' ἄρ' ὄρθια φωνῇ
322021. κεκλομένη πατέρα Κρονίδην ὕπατον καὶ ἄριστον.
322122. οὐδέ τις ἀθανάτων οὐδὲ θνητῶν ἀνθρώπων
322223. ἤκουσεν φωνῆς, οὐδ' ἀγλαόκαρποι ἐλαῖαι,
322324. εἰ μὴ Περσαίου θυγάτηρ ἀταλὰ φρονέουσα
322425. ἄϊεν ἐξ ἄντρου Ἑκάτη λιπαροκρήδεμνος,
322526. Ἠέλιός τε ἄναξ Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱός,
322627. κούρης κεκλομένης πατέρα Κρονίδην· ὁ δὲ νόσφιν
322728. ἧστο θεῶν ἀπάνευθε πολυλλίστῳ ἐνὶ νηῷ
322829. δέγμενος ἱερὰ καλὰ παρὰ θνητῶν ἀνθρώπων.
322930. τὴν δ' ἀεκαζομένην ἦγεν Διὸς ἐννεσίῃσι
323031. πατροκασίγνητος πολυσημάντωρ πολυδέγμων
323132. ἵπποις ἀθανάτοισι Κρόνου πολυώνυμος υἱός.
323233. ὄφρα μὲν οὖν γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα
323334. λεῦσσε θεὰ καὶ πόντον ἀγάρροον ἰχθυόεντα
323435. αὐγάς τ' ἠελίου, ἔτι δ' ἤλπετο μητέρα κεδνὴν
323536. ὄψεσθαι καὶ φῦλα θεῶν αἰειγενετάων,
323637. τόφρα οἱ ἐλπὶς ἔθελγε μέγαν νόον ἀχνυμένης περ·
323738. ἤχησαν δ' ὀρέων κορυφαὶ καὶ βένθεα πόντου
323839. φωνῇ ὑπ' ἀθανάτῃ, τῆς δ' ἔκλυε πότνια μήτηρ.
323940. ὀξὺ δέ μιν κραδίην ἄχος ἔλλαβεν, ἀμφὶ δὲ χαίταις
324041. ἀμβροσίαις κρήδεμνα δαΐζετο χερσὶ φίλῃσι,
324142. κυάνεον δὲ κάλυμμα κατ' ἀμφοτέρων βάλετ' ὤμων,
324243. σεύατο δ' ὥς τ' οἰωνὸς ἐπὶ τραφερήν τε καὶ ὑγρὴν
324344. μαιομένη· τῇ δ' οὔ τις ἐτήτυμα μυθήσασθαι
324445. ἤθελεν οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων,
324546. οὔτ' οἰωνῶν τις τῇ ἐτήτυμος ἄγγελος ἦλθεν.
324847. ἐννῆμαρ μὲν ἔπειτα κατὰ χθόνα πότνια Δηὼ
324948. στρωφᾶτ' αἰθομένας δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχουσα,
325049. οὐδέ ποτ' ἀμβροσίης καὶ νέκταρος ἡδυπότοιο
325150. πάσσατ' ἀκηχεμένη, οὐδὲ χρόα βάλλετο λουτροῖς.
325251. ἀλλ' ὅτε δὴ δεκάτη οἱ ἐπήλυθε φαινολὶς Ἠὼς
325352. ἤντετό οἱ Ἑκάτη σέλας ἐν χείρεσσιν ἔχουσα,
325453. καί ῥά οἱ ἀγγελέουσα ἔπος φάτο φώνησέν τε·
325554. πότνια Δημήτηρ ὡρηφόρε ἀγλαόδωρε

Error occured:

Success!

Logging in...

Logging out...

Login

Username

Password

Auto-login on future visits

Post your comments here.